Biografi Lima Imam Mazhab FIqh


IMAM JA’FAR
(80-148 H/699-765 M)
            Ja’far Ash-Shidiq adalah ja’far bin muhammad Al-Baqir bin ali Zainal Abidin Bin Husein bin Ali Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad saw. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 M) ibunyabernama Ummu Farwah binti Al-Qasin bin Muhammad Abu bakar As-Siddiq. Pada baliau lah terdapat perpaduan darah nabi muhammad saw dengan Abu Bakar as-siddiq ra.
            Beliau berguru lansung dengan ayahnya Muhammad Al-Baqir di sekolah ayahnya, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama besar islam. Ja’far Ash-shiddiq adalah seorang ulama bear dalam dalam banyak bidang ilmu, seperti ilmu filsafat, tasauf, fiqh, kimia dan ilmu kedoktoran. Beliau adalah Imam keenam dari dua belas imam dalam mazhab Syi’ah Imamiyah. Dikalangan kaum sufi beliau adalah guru dan shkeh yang besar  dan di ahli kimia beliau dianggap sebagai pelopor ilmu kimia. Di antaranya beliau manjadi guru  Jabir bin Hayyam ahli kimia dan kedoktoran islam. Dalam mazhab syi’ah , fiqih Ja’fariyah sebagai fiqh mereka, karena Ja’far Ash Shiddiq dan pada masanya tidak  ada perselisihan. Perselisihan dan perbedaan pendapat baru muncul setelah masa beliau.
            Ahli sunnah berpendapat bahwa Ja’far Ash-shiddq adalah seorang Mujtahid dalam ilmu fiqh, yan mana beliau sudah mencapai ke tingkat ladunni, beliau dianggap sebagai sufi ahli sunnah di kalangan seikh-sheikh mereka yang besar, serta padanya lah tempat puncak  pengetahuan dan darah Nabi Muhammad saw yang suci.
            Syahrastani mangatakan bahwa ja’far Ash-Shiddiq adalah seorang yang berpengetahuan luas dalam agama, mempunyai budi pekerti yang sempurna serta yang bijaksana, zahid dari keduniaan, jauh segala hawa nafsu.
            Imam Abu Hanifah berkata: “Saya tidak dapati orang yang lebih Faqih dari pada Ja’farbin Muhammad”.
George Zaidan bekata; “ Diantara muridnya ialah Abu Hanifah (wafat 150 H/767 M), Malik bin Anas (wafat 179 H/795 M) dan Wasil bin Ata’ (wafat 181 H/797 M0”. Abu Nuaim mengatakan bahwa diantara muridnya juga ialah Muslim bin Hajjaj, perawi hadist shahih yang mashur. Bahwa dalam riwayat lain mengatakan bahwa di Kuffah ,sedikitnya ada 9000 sheikh belajar kepada beliau di masjid Kufah.

IMAM ABU HANIFAH
(80-150H/699-767 M)
Imam Abu hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanafiyah An-nukman bin Tsabit bin Zufi At-tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.
            Dilahirkan di Kuffah pada tahun 150 H/ 699 M, pada masa penerinthan Al-Qalid bin Abu Malik, abu hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana, sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Quran. Beliau dan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaanya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang terkandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuanya tentang Al-Quran beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang U;ama terkenal pada masa itu.
            Selain memperdalam Al-Quran beliau jga aktif mempelajari ilmu fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat rasul, diantaranya kepada Annas bin mali, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadist.
            Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri pernah terlibat dalam perdagangan. Namun hanya sebentar sebelum beliau memuasatkan perhatian pada soal-soal keilmuan.
            Beliau juga terkenal sebagai orang yanga sagat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah  belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang lebih 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Hanifah kemudian mengajar di banyak majelis ilmu di Kuffah.
            Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada thun 130 H. Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kuffah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya disana, dan ditempat itu pula beliau bertamu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra.
            Semasa hidupnya Abu Hanifah Terkenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli Zuhut, sangat tawadhu’ dan sangat teguh memegang  agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (Qadhi) yang di tawarkan oleh Al-Mansur. Konon karena penolakannya itu beliau dipenjarakan hingga akhir hayatnya.
            Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami’ Abu Hanifah.
            Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarrak, waki’ bin Jarah Ibn Hasan Al-Syaibi, dan lain-lain. sedang diantara kitab-kitab Imam Abu Hanifah adalah : Al-Musuan (kitab hadist dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makharij (buku ini dinisbatkan ke pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan fiqh Akhbar (kitab fiqh yang lengkap).

IAMAM MALIK BIN ANAS
(93-197 H/712-795M)
            Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di madinah pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamniyah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil beliau telah hafal Al-quran, tak kurang dari itu ibundanya sendiri mendorong Imam Malik untuk senantiasa menuntut ilmu.
            Pada mulanya beliau belajar dari rabiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga mendalami ilmu hadis kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh kepada para sahabat.
            Kerena ketekunannya dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadist dan fiqh. Bukti atas hal itu, adalah ucapan Al-Dahlami ketika ia berkata: “Malik adalah seorang yang paling ahli dalam bidang di Madinah, yang paling mengetahuii tentang keputusan-keputusan Umar, Aisyah ra dan sahabat-sahabat mereka, atas itu lah beliau memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan membari fatwa”.
            Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena baliau marasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetuannya kepada orang lain yang membutuhkan.
            Meski begitu belia dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadist-hadist Rasulullah saw, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberi fatwa atas suatu masalah. Diriwayatkan, bahwa beliau memiliki tujuh puluh orang yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa.
            Imam Malik dikenal memiliki daya ingat yang kuat. Pernah, beliau mendengar tiga puluh hadis dari Ibn syihab tampa menulisnya. Dan ketika diminta kepadanya untuk mengulagi seluruh hadist tersebut, tak satu pun dilupakannya. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya igatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadist secara tertilis. Kerenanya karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.
            Selain itu, beliau dikenal sangat iklas dalm melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang membari kemudahan kepada beliau dalm mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata : “ilmu itu adalah cahaya ia akan mudah dicapai dengan hati yang taqwa dan khusyu’”. Beliau juga menasehatkan untuk menghindari dari sifat keraguan, ketika beliau berkata: “sebaik-baik pekerjaan yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakan yang labih meyakinkan menurutmu.
            Karena sifat ikhlasnya yang besar itu, maka Imam Malik tampak engkan memberi fatwa yang berhubungandengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibn Wahab berkata: “saya mandengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman) beliau berkata: “ini adalah urusan pemerintahan,” Imam Syafi’i pernah berkata: “ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu imam Malik. Ketika mendengar suara ku bliau memandangku beberapa saat, kemudian bertanya siapa namamu? Akupun menjawab muhammad! Ia berkata lagi : Wahai muhammad bertaqwalah kepada Allah, jahuilah maksiat karena ia akan membebanimu terus, hari demi hari”.
            Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam ilmu hadist dan fiqh. Beliau mencapai tingkat sangat tinggi dalam kedua ilmu tersebut, Imam Malik bahkan telah menulis kitab Al-Muwatha’ yang merupakan kitab hadis dan fiqh.
            Imam Malik meninggal pada tahun 86 tahun. Namun demikian mazhab maliki tersebar luas dan dianut dibanyak bagian di seluruh penjuru dunia.

IMAM SYAFI’I
(150-204 H/769-820 M)
            Imam Syafi’i yang sebagai pendiri mazhab Syafi’i adalah: muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah. Pada thun 150 H, bertepatan dengan wafatnya imam Abu Hanafiyah.
            Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga miskin, tidak menjadikan beliau rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau lebih giat mempelajari hadist dari ulama-ulama hadist yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil beliau juga telah hafal Al-Quran.
            Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam malik. Merasa masih harus memperdalam ilmu pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanafiyah yang masih ada, salam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.
          setelah wafat Imam Malik (197 H). Beliau kemudian pergi ke Yaman, memetap dan mengajarkan ilmu pegetahuannya di sana, bersama Harun Ar-Rasyid, yang telah mandengar kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi’i memenuhi undanaga tersebut, sejak sata itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah beliau mulai dikenal.
            Tak lama setelah itu, imam Syafi’i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah mahab Syafi’i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.
 Pada tahun 198 H beliau pergi ke negri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As, beliau juga menulis kitab Al-Um,, Amali Kubra, kitab Risalah, Usulul Fiqh. Dan memperkenalkan Waul Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushulul Fiqh, Imam Syafi’i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang terseut.
            Di Mesir ini lah Imam Syafi’i terakhir wafat, setelah menyebarkan ilmu dan mangfaat bagi orang banyak. Kitab-kitab beliau masih dibaca sampai sekarang, dan makam baliau di Mesir sampai detik ini masih ramai yang di ziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal ialah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin yahya Al-Muzani, Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.

IMAM AHMMAD HAMBALI
(164-241 H/ 780 – 855 M)
            Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780M).
            Ahmad bin Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masi bayi, sejak kecil beliau telah menunjukkan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar dalam ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau belajar dengan mulai menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, Hadist, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para tabi’in.
            Untuk memperdalam ilmu beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, disanalah beliau bertemu Imam Syafi’i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Mesir dan Yaman. Diantara guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, umair, Ibn Human dan Ibn Abbas. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan Hadist, dan beliau tidak mengambil hadist, kecuali hadist-hadist yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadist, yang telkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau mulai mengajar ketika berusia enpat puluh tahun.
            Pada masa pemerintahan Al-muktasim-Khalifah Abasiah beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifa Al-Mutawakkil.
            Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada 241 H (855M) pada masa pemerintahan Al-Wathiq. Sepeninggal beliau, mazhab hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang banyak memiliki penganut.

0 Komentar untuk "Biografi Lima Imam Mazhab FIqh"

Biasakan diri kita untuk berterimakasih kepada orang yang telah mengajari kita walaupun itu hanya satu ayat
SPAMING AKN DIHAPUS OTOMATIS OLEH ROBOT BLOG INI

Back To Top